Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Chứng ngộ - Vô ngã Như vậy và Như lai - tathata và tathagata
 
 
Chứng ngộ - Vô ngã

Như vậy và Như lai - tathata và tathagata